Moderní obec: rozhovor se starostou obce Modrá, panem Miroslavem Kovářikem

Nahlédneme-li na slovo ‚moderní‘ z pohledu sociologa Anthonyho Giddense, je možné u moderního člověka pozorovat jeho důvěru, a to v abstraktní systém, který jej obklopuje. Lze říci, že člověk v moderní západní společnosti nezná strádání nebo absenci jistoty každodenního fungování systému, v němž se pohybuje – přesně věří v ‚trvalost své vlastní identity a ve stálost sociálního a materiálního prostředí svého jednání.“ (1) Zeptali jsme se jednoho z nejmodernějších starostů obce, kterého mezi našimi klienty máme, Miroslava Kovářika z obce Modrá (u Velehradu), jak současnou moderní společnost vnímá ze své pozice.

RP: Moderní je často označení pro vymezující se proti minulému, proti předchozímu. Myslíte, že se obce potřebují v dnešní době nějak vymezit proti svému obecně vnímanému stavu? Co jsou témata, která považujete za, pro obec, významná, která je potřeba nově uchopit?
MK: Současné vnímání obcí je na mnoha místech rozdílné, a to zejména v menších nebo větších celcích. Pokud funguje zastupitelstvo, funguje zpravidla i obec a není třeba nic nově uchopit. Moderní není nic nového, měli bychom čerpat z odkazu předků a aplikovat do dnešní doby.

RP: Obce historicky zdědily často velmi zdevastovanou infrastrukturu, která je postupně rozvíjena. Je dle Vašeho názoru stále ještě nutné věnovat této oblasti ze strany obce největší pozornost, nebo se role obce posouvá směrem k podpoře jiných, vyšších cílů? Pokud ano, kterých?
MK: Vývoj komunální infrastruktury jde neustále kupředu, takže nelze nikdy říci, že můžeme být úplně spokojeni. Například si musíme uvědomit, že odpad není již jen bezcenný odpad, ale stává se z velké části znovu použitelnou a zpracovatelnou komoditou. Stejně tak využití alternativních zdrojů energie se neustále posouvá kupředu, takže současná infrastruktura se musí velmi výrazně změnit. Obce musí využívat maximum nových technologií. Na druhou stranu tzv. vyšší cíle nemůžeme přehlížet, protože nároky současného člověka neustále stoupají a péče o kvalitu života jak dětí, dospělých tak i seniorů jdou neustále kupředu. Velký problém je stárnutí populace. Nelze tedy vytrhnout z kontextu jak infrastrukturní záležitosti, tak i péči o blaho občanů.

RP: Jakou roli má dle Vašeho názoru respekt a úcta obyvatel k představitelům obce, a to nejen k pozici starosty či členům rady, ale také ke členům zastupitelstva?

MK: Současná společnost a konzumní způsob života dost často znevažuje roli představitelů obce. Část populace přestává vnímat tradiční hodnoty, a tak i leckde respekt a úcta k představitelům obce často zůstává stranou. V období První republiky se říkávalo, že nejvíce vážené osobnosti v obci byli pan starosta, pan farář a pan řídící učitel. V současnosti však ve většině případů úcta k představitelům komunální sféry, církve a vzdělání poněkud pokulhává. Současné pravomoci starosty a jeho zastupitelstva jsou minimální a trend ze strany nadřízených orgánů je spíše pravomoci obcím brát nežli posilovat. Stejně tak stavební zákon už téměř vůbec, mimo schválený územní plán, nerespektuje stanovisko starosty ani zastupitelstva. Tímto způsobem upevňovat respekt a úctu asi nelze…….

RP: Jakou roli má dle Vašeho názoru způsob vystupování představitelů obce? Může znalost a užívání společenských a protokolárních pravidel představiteli obce ovlivnit chod obce, způsob diskuze a hledání řešení či celkový obrázek obce v očích obyvatel obce?

MK: Vystupování představitelů obce je rozhodně důležité. Starosta by měl umět protokolárně vystupovat, musí však umět komunikovat s každým ze svých občanů, a to lidsky. Znalost a užívání společenských a protokolárních pravidel může ovlivnit kvalitu chodu obce a má důležitou roli při setkávání se s médii, jednání s představitel státu a zejména se zahraničními hosty. Díky protokolu se utváří mediální obraz zastupitelstva, který je pro prezentaci obce velmi důležitý. Některé oficiální záležitosti a zejména akty, musí být provedeny s úctou a respektem – tedy musí mít tzv.“ štábní kulturu“. Jiné záležitosti se naopak podle situace mohou odlehčit a tzv. „polidštit“.

(1) GIDDENS. Anthony (1938); Důsledky modernity. Vyd. 1, Praha; Sociologické nakladatleství 195s; ISBN 8085850621; s. 85 

Pozn.: rozhovor elektronicky, autorem odpovědí starosta obce Modrá, pan Miroslav Kovářik, odpovědi dodány společnosti Regioprotokol dne 12.4.2018; text neprošel cenzurou ani úpravami; revize před publikací autorem dne 17.4.2018.