Vzdělávací program:
Protokol v obci

Cílem kurzu je tvorba vlastního protokolu obce úředníkem – protokolistou, který se jej ihned naučí aplikovat v praxi – v podmínkách své obce.

Na základě metodického podkladu a systematického vedení vypracuje posluchač v průběhu tří výukových dní praktického kurzu základní strukturu organizačního, respektive protokolárního zajištění společenských a veřejných podniků ve své obci.

Akreditace

Kurz je realizován ve spolupráci s Diplomatickou akademií s.r.o., která je garantem kvality a nositelem akreditace Ministerstva vnitra ČR pro kurzy určené úředníkům samosprávných územních celků dle §20, resp. §31 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků. (více na toto téma viz internetové stránky MVCR)

Náklady

Kurz je možné zařadit mezi povinná školení úředníků samosprávných územních celků a hradit z finančních zdrojů obce k tomu určených.

Podmínky realizace

Projednání očekávaných výstupů se starostou obce a pověření osoby určené k proškolení

Poznámka

Skupinový kurz realizován s obcemi obdobné velikosti.